Avbrottsförsäkring

Avbrottsersättningen ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag (i princip företagets fasta kostnader och vinst) under normalt 12 månader till följd av sådan skadehändelse som kan ersättas genom egendomsförsäkringen och som inträffat på försäkringstagarens försäkringsställe, men även hos leverantör eller hos kund förutsatt att dessa bedriver sin verksamhet inom Norden.

Tiden för ersättning kan vid behov vara längre, men även kortare än 12 månader.

Försäkringen gäller för avbrottsskada genom:

  • skada som egendomsförsäkringen enligt tillämpligt villkor gäller för;
  • plötsligt och oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, gas, vatten, värme eller data- och telekommunikation;
  • att tillträde till den försäkrade verksamheten hindras på grund av avspärrning beordrad av Polismyndighet, Räddningstjänst eller annan myndighetsperson;
  • att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av skadehändelse som kan ersättas genom egendomsförsäkringen och som inträffat inom Norden hos leverantör eller kund med vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt.

Försäkringen ersätter:

  • bortfall av täckningsbidrag i den försäkrade verksamheten;
  • skadebegränsande kostnader för att minska skadans totala omfattning;
  • extrakostnader intill visst belopp utöver skadebegränsande kostnader som uppkommer under ansvarstiden.

Exempel på händelser och benämning på avbrott som kan försäkras:

Smittavbrott

Förlust av täckningsbidrag som uppkommer i verksamhet till följd av smittsam sjukdom eller för att hindra smittspridning och där myndighet, läkare eller veterinär ingriper och tillfälligt stoppar verksamheten.

Driftsavbrott

Förlust av täckningsbidrag som uppstår i verksamhet till följd av en sådan skadehändelse som kan ersättas genom egendomsförsäkringen, samt därtill skadebegränsande kostnader.

Hyresförlust

Minskad eller utebliven hyresintäkt till följd av en sådan skadehändelse som kan ersättas genom egendomsförsäkringen.

Maskinavbrott

Förlust av täckningsbidrag som uppstår i verksamheten till följd av en maskinskada som kan ersättas genom egendomsförsäkringen (Maskinförsäkringen).

Extrakostnad

Rimliga kostnader för nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla verksamheten efter sådan skadehändelse som kan ersättas genom egendomsförsäkringen.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Anställds/ägares del av rörelsens fasta kostnader vid förlust av teckningsbidrag till följd av anställds/ägares arbetsoförmåga helt eller delvis på grund av dödsfall, sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension.

Avbrott händer när du minst behöver problem och extra kostnader, så kontakta oss innan!

Begär kostnadsförslag
Långseruds försäkringar

Ring

0533-123 67

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@langseruds.se

eller fornamn.efternamn@langseruds.se

Skicka meddelande