Ansvars-/rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring, en försäkring som står upp för den försäkrades eventuella skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04, ABM, AL EM 95 och AGL95.

Ansvarsförsäkringen tar hand om skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person- och/eller sakskada och även för vissa förmögenhetsskador. Försäkringen gäller för skador som företaget, företagets anställda och i vissa fall även företagets produkter orsakar.

I de flesta försäkringsformer gäller att ersättning vid skada utgår i form av reda pengar, men i ansvarsförsäkringen ingår också ett åtagande för försäkringsbolaget att utreda skadeståndsskyldigheten som sådan, att förhandla med den som riktar skadeståndskrav mot den försäkrade och även att företräda den försäkrade i domstol eller vid skiljemannaförfarande om så behövs.

Ansvarsförsäkringen ingår i de flesta företagsförsäkringar.

För vissa grupper finns specialanpassade ansvarsförsäkringar, exempelvis för:

 • Byggherreansvarsförsäkring
 • Entreprenörsansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Konsultansvarsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för kontrollansvariga enligt PBL
 • Ren förmögenhetsskadeförsäkring
 • Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter
 • Transportöransvarsförsäkring
 • VD- och styrelseansvarsförsäkring

Låt oss ta hand om skadeståndskravet när du krävs på skadestånd. Vi utreder det för ditt företags räkning, vi förhandlar med din motpart och vi betalar om du döms skyldig.

Ett skadeståndskrav kan ofta ta lång tid och kosta stora pengar att hantera. Ditt företag behöver inte lägga så mycket egna resurser på att hantera kravet, utan kan istället fortsätta att producera, leverera och fakturera som om ingenting hänt.

Försäkringsgivare för våra ansvarsförsäkringar är Länsförsäkringar Värmland/573201-8329, Box 367, 651 09 Karlstad, med säte i Karlstad.

Rättsskyddsförsäkring

Alla företag löper risk att bli inblandade i tvister som kräver juridisk hjälp och som kan bli mycket kostsamma.

Rättsskyddsförsäkringen gäller för försäkringstagaren, dennes arbetstagare och andra medförsäkrade i tvist som har direkt samband med den försäkrades innehav av fastigheter och/eller som ägare av försäkrad verksamhet. Försäkringen kan användas för att betala kostnaden för en advokat eller annat juridiskt biträde.

Försäkringen kan användas både vid tvist med eller utan rättegång, vid skattemål och/eller vid brottmål.

 • Vid brottmål för ombudskostnad för försvar av den försäkrade där denne misstänks eller åtalas för vårdslös gärning.
 • Vid tvist i skattemål som kan prövas i länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt och som avser tvist i skattemål angående taxering av den försäkrande verksamheten.
 • Vid tvist utan rättegång för ombudskostnad i tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol, miljödomstol statens va-nämnd eller motsvarande instanser inom Norden.

De händelser som ligger till grund för anspråket skall ha inträffat inom Norden

Försäkringen ska när tvisten uppkommer ha gällt under minst två år. Rättsskydd kan beviljas även vid kortare försäkringstider om de händelser som ligger till grund för anspråket inträffat efter det att försäkringen trädde i kraft. Rättsskydd kan utgå även om försäkringen upphört att gälla, om grunden för tvisten uppkommit innan försäkringen upphörde.

För att försäkringen ska gälla krävs att den försäkrade företräds av ett lämpligt ombud i tvisten. Ombudet skall vara advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller annan person som uppfyller kravet på lämplighet.

Skulle företaget förlora tvisten och dömas att betala motpartens rättegångskostnader betalas även dessa genom rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringen täcker inte kostnader för eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för den försäkrade. Inte heller täcks till exempel kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal.

Försäkringsgivare för våra rättsskyddsförsäkringar är Länsförsäkringar Värmland/573201-8329, Box 367, 651 09 Karlstad, med säte i Karlstad.

Begär kostnadsförslag
Långseruds försäkringar

Ring

0533-123 67

mån-fre 8.30-16.00

Bli uppringd

Kväll och helg

Kontakta våra ombud »

Mejla

kontakt@langseruds.se

eller fornamn.efternamn@langseruds.se

Skicka meddelande